Nikos Chatzigeorgiadis
4
× 15
2
× 2
2
1
× 2
4
× 7
2
× 2
2
1
× 2
4
× 5
2
× 2
2
1
× 2
3
× 5
2
2
1
× 2
3
× 5
2
2
1
× 2
3
× 2
2
2
1
× 2
2
× 7
2
2
1
× 2
2
× 5
2
2
1
× 2
2
× 4
2
2
1
2
× 4
2
2
1
2
× 3
2
2
1
2
× 2
2
2
1
2
× 2
2
1
× 3
1